آموزش وردپرس

قنات های بیدهند

قناتهای روستای بیدهند نطنز :
بستگی مستقیم آبهای زراعی بیدهند به نزولات جوی و کاهش شدید آن در اوایل تابستان و ماههای بعد ، شرایط کار کشاورزی را بر کشاورزان این روستا سخت کرده است . بنابراین برای تامین آب مورد نیاز اقدام به حفر قنات در مناطق مختلف روستا گرفته اند .نیاز شدید به آب برای کشاورزی آنان را مجبور به حفر قناتهای متعدد نموده است . برخی ساکنین فعلی بنا به شنیده ها و شواهد معتقدند حداقل ۵ قنات دیگر نیز در این روستا حفرگردیده و به دلایل مختلف از جمله کاهش مالیات وضع شده توسط دولتهای قاجار ، تخریب و یا مسدود گردیده اند. قناتهایی که در حال حاضر در آنها آب جریان دارد عبارتند از :
۱-قنات بروت : از قدیمیترین قناتهای بیدهند و احتمالا همزمان با سکونت اهالی در محل فعلی روستا ، با حدود ۲۰ حلقه چاه – فقط برای تامین آب آشامیدنی اهالی حفر گردیده است.بالا رفتن مصرف آب طی سالهای اخیر (در مقاطع خاص سال مانند تعطیلات چند روزه و ایام محرم که تعداد ساکنین موقت چند برابر می شود) تعداد ۳ حلقه چاه دیگر در دهه اخیر و در مسیرهای غیر همجهت با مسیر اصلی و به منظور جمع آوری حداکثر آبهای زیرزمینی پیرامونی حفر شده است .
۲-قنات رو –زو-دون : این قنات در کف رودخانه اصلی و برای تقویت آب زراعی حفر شده است.
۳-قنات حیدر : قنات اصلی تامین کننده آب زراعی دشت ده و همجهت با مسیر آب در رودخانه ، به منظور جمع آوری آبهای زیرزمینی رودخانه گله تنگ حفر گردیده است .
۴- قنات کربلستون : حدود یک کیلومتر بالاتر از منطقه بالاویدیا – آبی بسیار گوارا دارد . برخی معتقدند که این قنات به منظور تامین آب در قلعه ” بون آر” حفر گردیده است. البته کشف لوله های سفالی آب در منطقه “دیمه پشت کنده ” انتقال آب را تایید میکند.
برخی اهالی میگویند : حتی در زمانی که آب رودخانه کاملا متوقف بوده ، این قنات دارای آب بوده است.
۵-قنات ماره : در حدود ۸۰ سال پیش با همت اهالی بیدهند و به منظور افزایش آب کشاورزی دشت ماره و جمع آوری آبهای زیر زمینی منطقه “باهندو” حفر گردیده است. این قنات پس از حدود ۵۰ سال متروکه بودن مجددا در سال ۱۳۸۰ و به منظور استفاده از آب قنات برای آبیاری نهالهای کاشته شده در ” دیمه هامنه ” توسط شرکت تعاونی کشت و صنعت احیا گردید و هنوز هم فعال است.
۶-قنات نویه (قنات نو) : این قنات به منظور افزایش آب زراعی دشت ماره و در منطقه “گهر ” حفر شده و منبع اصلی تامین آب این دشت است.
۷-قنات کوله : منبع اصلی تامین آب زراعی مزرعه کوله (درشمال و پایینتر از دشت دجر ) است. این قنات برای جمع آوری آبهای زیرزمینی رودخانه حفر گردیده است.
هر چند برای معرفی قناتها ، اطلاعات دقیقتر و بیشتری باید به نظر خواننده محترم برسد لیکن بضاعت فعلی اندک است و امیدواریم با همکاری همشهریان تکمیل شود. خرداد ۱۳۹۲

error: Content is protected !!