آموزش وردپرس
خانه / گویش بیدهندی / اشعار / ‍پرت و پلا

‍پرت و پلا

پرت و پلا
خدا ریشد بویج ایهود بارک – تموم هیکلت نهه سه چارک
شوا اوسه با کابوس ایرون – اپرنه حرفای مفت مثل هذیون
یار و غارت گلا نتانیاهو – سرش نبو به اندازه یه یابو
تو ادپه حمله به ایرون که سموره – نین کارا از گروه خونت بدوره
خیال اکه نانین هه قیش غزه ؟ – شاید فکر وکه بر دیزله وازه
کروف هاشی بشه یایی د بوس – تا بلکه بر بالاد د ورندی ……
نانی ایرانه نوجا حرفی از جنگ – بوا یعنی که عقلت اشپه پارسنگ
نانین ملک علی مرتضایه – حسابش از هما دنیا ویایه
تو و هفتاد تا نامرد خلتر از تو – بیده اوسای صدام ، زونه کاشو
پوزششین خاک مالا رزمنده هامین – ای سون نون ببی الهی آمین
هما دین هیده مثل خر دیزه – شیطون گرده جی زونه نانین جیزه
ابی رودین سر امه قوم زیون – ایکی نمدین ندارده خلق انسون
کلوم آخره گوش که نین حرفا – تا بل نگون نبو تلویو و حیفا

error: Content is protected !!