آموزش وردپرس

سرتن SAR TAN

 

 
: (SAR TAN) سر تن
تشییع نمادین اجساد مطهر شهدای کربلا یکی دیگر از مراسمی است که در شب عاشورا در حسینیه بیدهند اجرا میشود . این رسم به صورت گرداندن نماد پیکر پاک شهدای کربلا با نام ” سرتن ” یا ” شبه تن” در داخل حسینیه انجام میشود . سرتن ظاهری شبیه پیکر یک انسان دارد که سر ندارد و هنوز چکمه رزم هم به پا دارد . این تندیس بر روی تخته ای قرار گرفته و شخص حامل تندیس در مراسم ، آن را بر روی سر خود قرار داده و حمل میکند. گروهی حدود بیست نفر با لباس سیاه و با شالهای سفید بر دور گردن و دوش در اطراف و پشت سرتن قرار میگیرند . نوحه خوانها در جلو دسته مشایعت کنندگان قرار میگیرند و میخوانند :
بگریید شیعیان قتل حسین است – زمین و آسمان پر شور و شین است
بگریید شیعییان فرزند زهرا – حسین در کربلا افتاده تنها
بگریید شیعیان فرزند حیدر – حسین در کربلا افتاده بی سر
بگریید شیعیان که این نازنین است- گل گلزار جبرئیل امین است
…..
سایرین نیز بر سینه میزنند و جواب میدهند . یک نفر نیز در جلو دسته قرار گرفته و با سنجی که در دست دارد صدای آرام و یکنواختی را ایجاد میکند .
دسته تششییع کننده ابتذا بدون سرتن به حسینیه وارد شده و در راهرویی که در دو طرف آن عزاداران سینه میزنند به آرامی حرکت میکنند و پس از دور زدن در در شبستان به بیرون حسینیه میروند . پس از حدود دو دقیقه این دسته برای بار دوم به داخل حسینیه آمده واین بار سرتن را نیز که قسمت بالای تنه به طرف شبستان حسینیه است با خود به همراه دارند.. با طی مسیر راهرو مانند که عزاداران در اطراف آن با گروه تشییع کننده همصدا شده و سینه میزنند ، از حسینیه خارج میشوند . مجددا این گروه پس از دقایقی به داخل حسینیه وارد و چند دقیقه در میان شبستان میایستند و به عزاداران حسین فرصت عزاداری و ابراز احساسات میدهند . مردم عزادار به یاد شهدای کربلا بر سر و سینه میزنند .

error: Content is protected !!