آموزش وردپرس
خانه / گویش بیدهندی / اصطلاحات – مثل ها

اصطلاحات – مثل ها

اصطلاحات و عبارات

۱-صد صفا : صفا آوردید (هنگام ورود مهمان یا خروج)
۲-قدم به چم : قدم روی چشم – هنگام ورود مهمان
۳- خواش امیی : خوش اومدی – خواش امییده : خوش اومدید
۴-خیر بوین : خیر ببینی – دعا
۵-بلات بگیرن : دردت به جونم (معمولا مادرها به بچه ها میگفتند)
۶-لپش پره : دلخوره – حرف نمیزنه
۷-بی خوش طبعی : بدون شوخی – جدی
۸- به کوری و کادره یی : با سختی و تنگدستی
۹-امپه کابرن : میخوام چکار – به چه دردم میخوره
۱۰-خر دیزه : کنایه به آدم لجباز و غیر منطقی
۱۱- بیاقت د کف چپه ات انون : کار بدت را به موقع تلافی میکنم.
۱۲-کارم دسش کته : کارم به اون بسته شده
۱۳- آلمونت بو : آرزو به دلت بمونه (نفرین)
۱۴-نبی که بشی : نباشی که بری (نفرین)
۱۵-قاطر علی عسگر : کنایه به آدمی که برخوردهاش سرده و حالت بی احترامی داره
۱۶-کری لطف اله : کنایه به جوون کارنکرده و نورزیده
۱۷- کسر خود زونبه که … : دون شان خودت بدان که …
۱۸- وشیج بمی : از گرسنگی بمیری – بی ارزه هستی

 

 

………………………………………………………………..

ضرب المثلها

 

 

۱-  تا کر داغه نونش دی بند : تا تنور داغه نونا بچسبون

۲- بشین واته خاشبو ، نه که هماش یو  :   گفته اند تعارف  ، رعایت کن

۳- کرگ لمبه خوسه : کسی که کارش را نا تمام رها میکنه

۴- گلیم سیا هر چی بشور اسبه ونبو : ماهیت چیزی را نمیشه عوض کرد

۵- یه هندات کن از صد تا کار کن وهتره : یه برنامه ریز از صد تا کارکن مهمتره

۶-  بند تمون وشی : جایی بند نمیشه

۷ –  وچه کارش پچه : کار بچه قابل اطمینان نیست

۸ – برا یه وصلت اپه ۷ تا خمره رون چرا بسونی : برای شناخت طرف در ازدواج خیلی باید دقت کرد

۹ -نین حرفا او سفت ونکه : با این حرفها مشکل حل نمیشه

۱۰- بر بالا بر که : حرف بی حساب میزنه

۱۱-لام تا کام حرفش نوات : هیچ حرفی نزد ( حرفی نداشت یا جرات حرف زدن نداشت)

۱۲ – درزن درخوس زمین نکیه : شلوغه

۱۳-کلات قاضی که : به وجدانت رجوع کن

۱۴- هر کی خرش بون کرده خوش جرش اکه : هرکسی مسئولیت کارش را باید بپذیره

۱۵- پشت مجمه د بچرا :  غذا نخورده (منظور افراد لاغره)

۱۶- گدا وجگ….    وشی : سماجت بر درخواست از کسی

۱۷ – گا نه من شیر : کسی که اثر مثبت کارش را از بین میبره

۱۸-خر به گاسون گرم نوریج : کسی (یا حیوانی ) از جایی که دوست داره  فرار نمیکنه

۱۹-دس به زانو خود بگی و بوا یا علی : به خودت تکیه کن

۲۰-کم بخا همیشو بخا : قناعت کن

۲۱- اوز وهند ، سنگ وهند

ادامه دارد

 

error: Content is protected !!