آموزش وردپرس

ف-ق-ک-گ

کلمات به زبان بیدهندی =تلفظ =فارسی

فوت= FOUT= درنگ- لحظه
فیس= FIS =افاده – کبر
فاشه =FAASHA= قرقی
فرق= FARGH =سر – نوک –بالای هر چیز
فرسنگ= FARSENG =معادل ۶ کیلومتر
فندق=FENDOGH= فندق
فعلگی =FALEGY= کارگری
فرار= FERAAR= فرار

قلیه =GHELYA= غرمه-گوشت پخته شده در روغن
قاجه =GHAAJA= پرنده سیاه با نوک و پای قرمز
قروت= GHERUT= قرقروت
قرق =GHOROGH= منطقه ممنوعه
قچاق= GHOCHAGH= قوی بنیه
قرشمال =GHERESHMAAL= حقه باز
قیش =GHISH =…باریکه پارچه یا چرم و..
قر =GHER= سراخ وسط سنگ کف استخر برای خروج آب
قلمتنگ =GHALMETENG= می کشیدند انبر دست ویژه که با آن دندان
قلمسنگ =GHALMESENG= قلاب سنگ
قات و قروش =GHAAT O GHRUSH= داد و فریاد

قام =GHAAM = استخوان ساق پا
قزقون =GHAZGHUN= دیگ مسی بزرگ
قیه =GHIY YA= جیغ
قلچماق =GHOLCHEMAGH= نیرومند
ققله= GHOGHELE =نان کوچک – قندی یا غیر قندی
قیلق =GHEYLOGH= روکش – پوشش -جلد
قسر= GHESER= حیوانی که در سن زایش است ولی نزاییده
قش =GHASH= کسی یا حیوانی را به قصد گرفتن دنبال کردن
قسیون= GHESUN =استفراغ
قاقا =GHAA GHAA= رسیدن گردو و بادام
قاقا امه =رسیده و آماده ریخت از درخت است
قپ =GHOP= مرغ کرچ
قرن =GHERN= قرن – صد سال
قاش =GHASH= محل خوابیدن گوسفندان در بیابان
قلوه= gholva= کلیه

فارسی= تلفظ=کلمات به زبان بیدهندی

تنور= Ker =کر
تنور کوچکی که در صحرا برای پخت نان یا غذا درست میکنند =Kerje =کرجه
ریشه گون که رشته رشته میشود برای غبار گیری از سطح تنور = Kermaala= کرماله
خمره سفالی بدون دسته و کوچک= Kelute =کلوته
خمره سفالی دسته دار= Kule =کوله
اجاق برای پخت غذا یا طبخ چای= Kelak= کلک
کوچک =Kasla =کسله
کوبیده شده =Ku vaa ya= کووایه
کرخت =Keruf= کروف
در حاک کرخت شدن هستم =Keruf haashtun =کروف هاشتون
قفل چوبی درهای چوبی =Kloon= کلون
دیوار =Kala= کله
وسیله ای که بر نوک انگشتان یک دست دروگر بسته میشد برای افزایش کارآیی =Kal panja =کلپنجه
سرند –انواع قدیمی آن رشته های پوست گوسفند ساخته میشد =Keme= کمه
محل انبار کاه= Kaahdun =کاهدون
تکه هایی از خوشه گندم که پس از خرد کردن خرمن هنوز خرد نشده اند =Kuzal =کوزل
کرم =Karm =کرم
پوسته سبز بادام و گردو= Kafla= کفله
خربزه نرسیده =Kalbenda =کابنده
خارپشت= Kul tengesi =کول تنگسی
مرغدان-لانه مرغ= Kargeloun= کرگلون
کماجدان مسی=Kemaashdun= کماشدون
خانه – اطاق =Kiya=کیه
کوه =Koppa =کپه
وررفتن – سروکله زدن =Kelenjaar =کلنجار
لوله سفالی برای انتقال آب =kevl =کول
کند – چاقوی کند= Kol =کل
پارو –احتمالا منظور استخوان پهن کتف است= Kat= کت
قاشق =Kevcha =کوچه
ملاقه – کفگیر –از جنس چوب =Kediz= کدیز
میوه نارس= Kaal= کال
کنده درخت= Klorma =کلرمه
تکه یا قطعه =Kalga= کلگه
مرغ =Karg =کرگ
خمیری که از نان زده شده به تنور جدا میشد – پس از پختن =Kargele= کرگله
حرف بی حساب= Kalpatra= کلپتره
کمان =kemun =کمون
کفه – ترازو = Kappa =کپه
تپه کم ارتفاع =Kluppi =کلوپی
کلاه =Kelaa =کلا
زاغه= Kenda =کنده
سگ =Kuva =کووه
=کیست Ki ya= کی یه(هه)
که بود= Ki bo= کی بو
مدیر روستا تا قبل از انقلاب= Ked khodaa= کدخدا
بازی =Kaaya= کایه
بازیگوش= kaayatela= کایه تله
کجا بود =Kaa bo کا بو=
چکار کنی؟ =Ko be= کو به
کد بانو =Kiya baanu= کیه بانو

خسیس =Kenes=کنس
بزغاله ۲ ساله =Kaaher =کاهر
کلوخ =Klu =کلو
ته دیگ =Kelaasha =کلاشه
سر =Kalla =کله
حلق – غیر محترمانه =Kal= کل
در و دیوار =Kal o bar= کل و بر
حفره کوچکی در درون زاغه برای نگهداری بزغاله های تازه متولد شده =Kouz= کوز
بازی نکن =Kaaya nekeraa =کایه نکرا
توله سگ= kottera =کتره
کاچی= kochi =کچی
کود =kuy =کوی
فارسی تلفظ کلمات به زبان بیدهندی

معده گوسفند= Gippa= گیپپا
گلوله =Guli= گولی
گاز =Gez =گز
=گوساله Guje= گوجه
گاو =Gaa= گا
گران= Groon= گرون
طویله- محل سر پوشیده برای نگهداری دام =Gaasun= گاسون

بزی که بخشهایی ازموی تنش سفید و بخشهایی سیاه است= Gaazor= گازر
بزی با موی جوگندمی= Godu =گدو
درختچه گل =Goloun گلون=
گذرگاه ورود به دشت –معمولا با دیوار سنگی بسته میشد برای جلوگیری از ورود گاوها به مزارع =gela= گله
گنبد =Gonbaz= گنبذ
آمرود =Gonb =گنب
=گلیم بافته شده از مو Gelim muyi =گلیم مویی
جوال دوز= gonduj =گندوج
چوب به طول ۴ متر برای متراژ زمین کشاورزی =Geraa =گرا
روش= garta= گرته
زالزالک =Gevij= گویج
صدایی برای هشدار به گاو =Glu glu =گلو گلو
بزرگ =Gonad =گنده
بزرگ =Gord= گرد
گروه دسته -کاروانبه صورت گروه در آمده بودند= Gelaazna= گلازنه
گلازنه کته بنده= به ردیف می رفتند
=Gorba rev= گربه رو -سوراخ کنار در برای ورود و خروج گربه
گبر – زرتشتی= gevr= گور
دوره گردی بیهوده= Gazma ashi =گزمه شی
لا به لا =Gela brin= گله برین
ماستی که شیر به آن اضافه شده =Gura mas= گورماس

گیس – دسته مو= gis =گیس
دغل – حقه باز =Gush bor= گوش بر
چاله هایی که در مسیر آب هست =gulem= گولم
مرتفعترین بخش یک راه کوهستانی – گردنه =godaar= گدار
خاشاک برای مشتعل کردن =girna= گیرنه
جوراب =gurva= گوروه

error: Content is protected !!