آموزش وردپرس

س -ش

فارسی تلفظ کلمات به زبان بیدهندی

قرقی= =siyatas سیاتاس
شغال – مثل گرگ= Segorg =سگرگ
نژاد دام= Sou=سو
سر رفت – سر ریز شد =Sar barsho= سر برشو
مدفوع الاغ =Sergin= سرگین
ساییده شده =Sehaa veba =سها وبه
سفتن – ساییدن ==Sehaa سها
ملحفه کردن لحاف یا پتو= Sar dar keshi= سردرکشی
مرز آخر کرت =Sera marza= سره مرزه
ته کرت =sera=سره
آویزان شدن از جایی – تاب بازی= senjovli =سنجولی
سیاه چهره =Siaa tov= سیاتو
راه سرپوشیده =saabaat =ساباط
ساده انگاری – کم بها دادن= Sahl o mohl =سهل و مهل
سرمه =sourma= سورمه
سر تپه شن –نام قسمتی از دشت= sarij= سریج
سهل انگار-کار بی کیفیت =Senbel kaar= سنبل کار
خمره بزرگی که آب آشامیدنی در آن میریختند برای عموم =sengov= سنگو

ناودان =Soul =سول
آبشارهای کم ارتفاعی که آب از آن به پایین میریزد= Soulgah =سولگاه
سیب زمینی= Sov zemini =سو سوزمینی
تغار – برای خمیر کردن آرد =Silcha =سیلچه
تغار کوچک برای ساییدن کشک= =Silcha le سیلچه له
سبد (بافته شده با بید)= Sovda= سوده
ظرف مسی برای سنجش زمان آبیاری= Sera= سره
بلوک چوبی بزرگ که با داشتن دسته حدود ۲ متر ابزار کشاورزی است= Saamarz =سامرز
سرک کشیدن =Sar soukele= سرسوکله
سبو – کوزه بدون دسته =Sohou =سهو
=Sar bunje= سربونجه
محصول درخت= Sar derakhti= سردرختی
سایه بان =Sar saa =سرسا
به هوس انداختن= Sar sema =سرسما
مرز میان زمین زراعی دو نفر= =Semun سمون
فهرست – صورت وضعیت =Siyahe =سیاهه
سبز =Sovz= سوز
سرخ =Sour =سور
سرخی افق در طلوع یا غروب آفتاب =souri =سوری

دیگ مسی کوچک در دو نوع بزرگ و کوچک =sefli= سفلی
مرتعی که خاک آن آمیخته به سنگ باشد= senglakh= سنگلاخ
نردبان =Sart =سرط
شبیه – مثل= Sar- soun= سر- سون
پای پیچ – از جنس پشم برای گرم نگهداشتن ساق پا= Sagh kish= ساق کیش
کلوخ حاوی ریشه گیاهان هرز =Sondal= سندل
لوازم – تهیه مقدمات =Siro sat= سیروسات
صخره –سنگ بزرگ= sakhtun =سختون
غذای خمیری (مثل حلیم) که سفت شده باشد = saghenasira=سقنه
نیم خشک -آب از دست داده = SIRA=سیره

اثر ضربه سنگ یا چکش بر دست= sengashta= سنگشته
به جوقی که شش روز یا یک هفته بعد نوبت آبیاری دارد(روزهای قرینه در هفته)=SHASH=شش
اصلا حرف نمیزند= shehn nadi=شهن ندی
حرف نزن= shehn nedaa=شهن ندا
حرف بزن-سکوت را یشکن = shehn bede=شهن بده

شب= SHEV= شو
شوهر =SHOU =شو
شب نشینی =SHEV SHINI= شوشینی
نسیم خنک =SHEMAAL= شمال
غسالخانه= SHURKHUN= شورخون
کت =SHELITA= شلیته
خجسته باد –آوایی که در مراسم عروسی یه صورت گروهی سر میدادند= SHABASH= شاباش
شبدر =SHONDAR= شندر
محل شستشو-محل آهارزدن نخ و پارچه SHU GAAH شوگاه
چوبهای به قطر ۵ تا ۱۰ ساتیمتر که عمود بر تیرهای سقف اتاق استفاده میشود =SHEVSH= شوش
بز بدون شاخ =SHOGH= شق
آش برنج =SHURVAA =شوروا

error: Content is protected !!