آموزش وردپرس

ص تا غ

معادل فارشی = تلفظ= گویش بیدهندی

صابون =Sahboun= صبون
مجتمع مسکونی =Sofa= صفه
صبح =Sehb =صحب
صاحب= Sahab= صحب
صفا آوردید =Sad sefa= صد صفا
صدقه= segha =صقه

ضربه= Zarb =ضرب
ضخیم =Zomokht =ضمخت
جمع و جور =Zaft o raft =ضفت و رفت
=زیر زمین zarbi =ضربی

خرد و له کردن =Toghu= طغو
طناب =Tenaf طناف=
هواپیما =Tayyara= طیاره
نصف شبانه روز =taagh= طاق
عمو= Aamu =عامو
عمه Amma =عممه
حشره کفشدوزک =Orousele =عروسله
ساختمان =Amaarat =عمارت
اعجوبه =ajuba= عجوبه

کبک =Ghevgh= غوغ
کلاغ= Ghelaa= غلا
پرپشت و شلوغ(گیاهان) =Ghoul= غلو
خیلی خشک – =Ghagh =غاغ
نوک درختان بلند= Ghela neshin= غلانشین
کشت بذر در عمق کم =Ghela kaar= غلاکار
جیغ =ghiyya =غیه

error: Content is protected !!