آموزش وردپرس

ج-چ-ح-خ

کلمات به زبان بیدهندی= تلفظ= معال فارسی
جخو(جامه خو)= Jekhov =لحاف
جخوله =Jekhovle= لحاف کوچک
جوکی =Juki= خسیس
جر= Jer =زیر

جار= Jaar =اعلام خبری توسط جارچی
جوو= Jevov= جواب

جم بال-جیم بال= Jim baal= بیل کوچک
جور برنیه= Jur barnaye =جور در نمی آید
جو =Joo =جوی آب
جرسره= Jersera =متکا
جاج-ژاژ =Jaj =بوته – خار
جوم =Joom= هرس درخت
جن – جنوا= Jen -jenuvaa= زن- زنها
جلو= Jelev= جلو
جوونه= Jevoona= جوانه
جل =jol =لباس کهنه
جر =jor =دره
جخت =jakht =عجله
جختش بکه =Jakhtesh beka =عجله کن

جر و منجر =jar o manjar =جر و بحث -جدل

چپر= Chepar =پستچی
چوم =Choom= کالسکه چوبی با تیغه های آهنی برای خرد کردن گندم
چوم سوار= Choom sevaar= بچه ای که برای سنگین شدن چوم روی آن مکی نشست
چوم کش= Choom kesh =صاحب قاطرو لوازم خرمنکوبی
چر =Chor =ادرار
چیل =Chil =استوانه گلی بزرگ به ارتفاع تا یک و نیم متر برای نگهداری غلات
چلم =Cholm =آب بینی
چم =Cham =چشم
چار= Chaar= چرخ نخ ریسی
چغلی= Chogheli= سبید کوچک بافته شده با ترکه های بید
چاروا =Chaarva= چهارپا –الاغ
چم ترس= Cham tars= چشم ترس
چم مهول= Cham mehoul= خیره –چشم دریده
چم و دوم Cham o doum= =صورت
چویی =chuyi =چوبی
چم بنده =Cham benda= چشم بند
چم بپرار= Cham beperar= با چشم جستجوکن
چپه =Chapa =کف دست
چپش =Chappesh= بز نر ۲ ساله به بالا
چایه – وچاییا= Chaaya- vechaynaa =سرد – سردشده
چشته =Chashta= (سوم شخص )نشسته است
چو =Chov =شایعه
چلفتی= Chelofti =چوبهای نازک
چلوزگ Chlouzg== چروک
چره =Cheraa= چراغ
چارقد =Charghad= روسری
چشت خوارده= Chasht kharda =عادت کرده –
چارتاق =Chaar taagh =کاملا باز (درب اتاق یا حیاط)
چل =chel =کم عقل
چل =chal= چهل
چم آرنزاغنا= = CHAM aarzaaghnaچشمات را درشت نکن

چاموش= chaamush= چموش

چرتاش =Chor taash= کود حاصل از خاکی که برای تبدیل شدن به کود در کف آغل بزها میریختند
چاله =chaala= چاله

حریوش= =Herush خرگوش
حشت =Hesht =خشت
حالولت=Haalevlat= دایی بچه ها – برادر زن
حایه =Haaya= نشخوار کردن
حربیزه =Harbiza= خربزه
حت –حتن= Hat – haten= حالا – الآن
حب =Habb =قرص
حکیم =Hakim= طبیب – دکتر
حرو =Hero= آغوز- شیر بدو تولد فرزند

خوم= Khom =خودم
خویلم =Khoylam =خودم – تاکید
خومه =Khooma= پنبه خام
خاش =Khaash= خوش-صحرای پر علف
خاشبو= Khaashbu= تعارف
خاش امییده =Khaash emayide =خوش آمدید
خل مووه= Khol moova =غبار ریز حاصل از سوختن چوب
خودش =Khoudesh =قرعه کشی
خوش= Khosh =خودش
خویلش= khoylash =خودش –با تاکید
خو= Khow =خواب
خرند =Kherend =دیوارکوتاهی که جلو دیوار بلند میکشند برای استحکام
خاسرو= khaaserou= مادر زن
خارشو =Khaar shou= خارشو
خارجن =Khaar jen= خواهر زن
خویلد =Khoylad= خودت – با تاکید
خون اشکم =Khoun ashkem =اسهال خونی
خسیل=Khesil= بوته های جو(در حالت سبز)
=خنگ Khong =گوشه
خسه= Khassa= خسته
خاکو =Khaakow =اولین آبیاری زمین در هر سال
خومین =Khomin= خودمان

error: Content is protected !!