آموزش وردپرس

د – ذ -ر- ز

فارسی = تلفظ= گویش بیدهندی
دروغ نگو =Derudru nevjaa =درو نوجا
سوراخ هواکش کف تنور= Demaa= دما
دستکش= daskish =دسکیش
غروب= degar =دگر
مه =demah= دمه
با فشار وارد کردن= Dish aaghni =دیش آغنی
دختر =dot =دت

دخترانه= dotuna= دتونه
تپاله گاو= dappa =دپه
کوزه =dula= دوله
نیش زدن= daedehi= دردهی
زنبور نیش زد= Donda daresh daa= دنده درشدا
آدم نچسب – بداخلاق= Dour adem= دورآدم
دسته =dassa= دسه
درفش= derevsh =دروش
ببند =darbend= دربند
خیساندن =darkhousni= درخوسنی
شیب تند زمین =darendaaz= درانداز
محتاج-نگاه کننده به دست دیگران= Das engas= دس انگس
darpeleyni =درپلینی
دارم =Daaran= دارن
داری – دارد =daare =داره
داریم =daarimen =داریمن
دارید =daaride= داریده
دارند daarende== دارنده
انباری دم دست =DAS DOON= انباری دم دست
کز کرده -به حالت رنجور = dar melushnaa =درملوشنا
آرایشگر – مردانه =Dallak =دلاک
ولگرد=Dal =دل
دامن =Demun= دمون
درو گندم =Drun= درون
شکاف- پارگی= Darz= درز
سوزن= Darzen =درزن
چوبی که براثر آفتاب رنگش عوض شده= Delu =دلو
مترسک =Dovvol= دوول
راهرو – دالان= Daloon =دالون
ظرف خمره ای سفالی با دو دسته و در برای پخت غذا در تنور= Diz= دیز
دیزی کوچک-سفالی یا مسی= Dizle =دیزله
سکوی کنار در منازل که روی آن می نشستند= Dokkeni= دوکنی
مردمک چشم =Dodoli =دودولی
راهرو – هال خانه =Dolij= دلیج
دولاب – گنجه –کمد= Dulva=دولوه
دستار –آسیاب دستی= =Dassaar دسار
بپیچ =Dar pich= در پیچ
داشتم= daardem= داردم
داشته باشم =Daarbun=داربون
زنبو DonDA = دنده
داس =Dori =دری
داس کوچک =Daskhala= دسخاله
دوشاب =Doshow =دشو
دم =Domb =دمب
دندان =Dendun= دندون
دروغگو=DROO VAJEN=درو واجن
روی چیزی-همواری –صور Dim =دیم
کسی یا حیوانی که با تاخیر گروه را همراهی میکند= Dombuk= دمبوک
سنگریزه =Rij=ریج
رنگرز-طراح مسیر آب= Rengraj=رنگ رج
شروع شود۰ به راه بیفتد =Raah kiye=راه کیه
ردیف= Rak=رک
اثر – نشانه= Radd=رد
حقه باز= Rend=رند
روت میشه= Roud aar adarye= روت آر اداریه
سقف سنگی راهرو ورودی زاغ Roum==رومی
روده گندیده یا کینه ای= Roova begenda=روه بگندا

زانو =Zung= زونگ
زبر= Zevr= زور
ادرار= =Zahrow زهرو
زود =Zou= زو
زنگ شتر و دامهای دیگر= Zeng= زنگ
زنگ کوچک= =Zengula زنگوله
سردخانه – محل سرد= Zemhri= زمهری
زکان= Zekum =زکوم
زرین گیاه Zerengi=a= زرنگیا
ذرع =Zar =زر –ذر
شیون و زاری= Zaar o zelmun= زار و زلمون
برف تا حد سفید کردن زمین =Zezg =ززگ
شخم زدن زمین =Zemin keni= زمین کنی
ناله گرگ یا سگ =Zouza= زوزه
زود است Zouya= =زویه
زود برو= Zou beshe= زو بشه
زورآزمایی= Zoor varzi= زور ورزی
آلت تناسلی حیوان ماده= zeh= زه

error: Content is protected !!