آموزش وردپرس

پ و ت

 

 

کلمات به زبان بیدهندی        تلفظ       معال فارسی

پالون پشتی=        Paalun poshti= لاک پشت

پرکنه     =Parkena=       کنار – پرتو – حاشیه

پلاهشت  =Plahesht=      آبکش

پچ         =Pach   =عقب

پچ پچ     =Pach pach       =عقب –عقب

پاجینه     =Pajina =پاشنه

پجم=      Pajm=  پشم

پکین=    Pekin= مایه خمیر

پقر        Peghar کود گوسفند

پورد      =Purd=            کپک – پودر

پشک      =Peshk=          قرعه

پاسه=     paasa= وسیله ای جوبی برای حمل خاک توسط دو نفر

پلکه= pelake     =ظرف کوچک که به پوست میساختند

پسی       = pesi   =لیف تنبان

پتنی= پیته=         poteni=            سینی چوبی برای پاک کردن گندم – پتینه

پور=     Pur       =پسر

پوروا=Purva=    پسرها

پدلجه      =Podelje=        پاتیلجه – پاتیل کوچک

پچون=   Pochchun=       قطعه چوب پهن که به کف پا میبستند برای فشار بر بیل به هنگام شخم زدن

پاوجار=  Paavejar=         هرنوع کفش

پیشیم      =Pishim=          ظهر

پره=Pere=         پریروز

پش پره= Pash pere=       پس پریروز

پوشنی    =Pushni=         پیشانی

پرگه=    Parga    =انبار کوچکی در دیواره اتاق

پر         =Par     =طرف –کنار

پرداری=PARDAARI=طرفداری – حمایت

پهیا=      Pehya=            پس فردا

پشهیا= Peshahyaa=یک روز بعد از پس فردا

پس پشهیا           =            pash peshahya   = دو روز بعد از پس فردا

پشت واره=          Pash vaara        =

پیرون     =Pirun=            پیراهن

پل= pal= سیل بند

پاواز= paa vaz= خاشاکی که مسیر آب را می بندد(پاواز بگته)

پوروه=   purva   = لایه نازک پودری (مثل آرد) لایه

پلی =Peli =ابزاری برای تبدیل پشم یا مو به نخ
پنه =Pena =دیوار خاکی
پاکیزه= Pakiza= زیبا – قشنگ –پاکیزه
پارسنگ= Paarseng= تکه سنگ یا وزنه کوچک برای تعادل کفه های ترازو
پروکری Por vekeri پرکردن- تکمیل کردن
پروکه =Por veka= پرکن –کامل کن
پیسوج =Pisuj =وسیله ای بود برای روشنایی – پیسوز
پک =Pokk= پتک
پاپی =Paapey= اصرار-سماجت
پت =Pot =پوزه حیوان
پیسر= Paysar= پشت سر –در غیاب
پرداری =Pardaari= طرفداری از کسی
پرپری =Parperi= پروانه
پیجاله =Pijaala= قطعه زمین کوچک کشاورزی
پرجار= Parjaar =حصار کردن با چوب

توشک    =Toushk=         جوجه

تاچه=     Taacha  =گونی بزرگ برای حمل کاه –بافته شده با موی بز

تمه=      Toma= تخمه

تفر=      Tefar=  تبر

ترازگ    =Trazg=            ترازو

تور        =Toor= حیوان ترسو و وحشی

تریک     =Torik  =تاریک

ترشاله    =Torshaala=     برگه خشک شده زردآلو

تابار       =Taabar=         بار نامیزان روی الاغ یا قاطر

تله         =Tela= تله از هر نوع

توره       =Tura= توبره

تار و تخس=         Taar o tokhs      =فراری دادن

ترتره      =Tor tora=        دارکوب

تی=       Ti=       تیغ – خار

تقلی=     Toghli= بره یک ساله

تیار= Tiaar= درست و آماده کردن

تیغم نورین= tighem navrin=توانایی ندارم-تیغم نمی برد

تا تیغت اورینه= taa tighet avrine=تا میتوانی

تیغش نشوری= tighesh nashveri    =توانایی نداد

 

تنده        ==Tenda          بادام یا زردآلوی نارس

تحل       =Tahal  =تلخ

تاجه زا   =Taaja za=        تازه زاییده

تقله        =Teghele=       حلقه چوبی که سر طناب میبستند

تشنه       =Tashna=تشنه

تشنیج     =Teshnij=         تشنگی

تم آرداری=          Tom aardari=    پاشیدن بذر برای کاشت

تیله        =Tila=   تیغه چاقو

تل و ور=            Tel  o var=        بغل دیوار

تورک=Tourk=   حبه انگور- غده کوچک

تاق        =Taagh=           باز

تل=tol=تفاله

تل=tel               =دل – روی یک شیئ ایستاده

تو         =Too    =خامه

تو         =Tov    =تاب

توول- tovvol=تاول

ترس= TERAS      =تگرگ

تاق نه= Tagh ne= باز کن

 

تریشم=TRISHOM =         علامت خاصی که هر دامدار برای شناختن دامهای خود بر قسمتی از صورت آن میگذاشت

 

 

error: Content is protected !!