آموزش وردپرس

ب

کلمات به زبان بیدهندی =تلفظ =معال فارسی
بوام خواشش بو = پدرم خوشش باشه
بمرد= Bemard =مرد mord
بمبه =Bemba= بردم
بکاری =Bekari =کاشتن
بووزی= bevvezi= دویدن
بکری= bekeri = انجام دادن
بیم درخوند= bim darkhund= به او تذکز دادم -نصیحتش کردم
بیش درخوند = bish darkhund= به او نصیحت کرد
به منش درخوند = be menesh darkhund =به من نصیحت کرد
بیش درخوندی= bish darkhundi = به تو نصیحت کرد

بددرزا =bedderaza= پرید (پریدن اشیائ خیلی ریز)
بکیش =bekish =بکش
بهمسی =Behmosi =عادت کردن – آموزش دادن
بلوسا =Belusa =چروکیده
وون =Voon= بان(در دشتبان –اسیبان)
آروون =Aarvoon =آسیابان
بپلینی =Beppeleini =سوزاندن ناقص
بهمته =Behmota= عادت کرده – یاد گرفته
بیاق= Biyagh=جبران کار خطا
بردوج =Bar dooj= دردوز –نخ برای دوختن در گونی
بشوات=Beshvat= گفت
بوجن= Bevjan= بگویم
بورین ==Bevrin ببرbebor
ببه =Beba= ببر
بالخونه= Baalkhuna= بالا خانه- اطاق طبقه دوم
بمالی =bemali= مالیدن

بل خوس =Bol khus =دمر بگذار( ظرف یا…)
به= ba= بوده است – بوده
بو =Bo =بود
بی =Bi= بودی
بون= Boon= بودم
برخش =Brakhsh= درخشش
بهل =Bahal = اجازه بده
بماسا= Bemasa =ورم کرده
برسنی =Beresni= رساندن
بهرسنی= Behresni =فرستادن
بال وکری= Baal vekeri =شخم زدن مجدد زمین
برم =Berom= بران – (خر را بران)
بریک =Boric= باریک
بجاری= Bejari= جویدن
بناله =bonala= ضایعات خوراک دام
بشره= bashara =چهره

باخسوره=Bakhsura= پدر زن
بهمری =Behmeri= شکستن
بهمه =Behma= بشکن
برکری =Barkeri =بیرون کردن
بره= Bera= داربست عموری برای خشک کردن انگور
بلاد بگیرن =Belad begiran= دردت به جانم
بوین= Bevin=ببین
بوا= Beva= بگو
بشکفیا =Beshkofia= شکافته شد
بشکف =Beshkof= بشکاف
بوسنجی =Bevsenji= پاره شدن نخ یا طناب
بس =Bas =زد – کتک زد
بلف =Bellof =تکان بخور
بزبرین= Boz brin= وسیله چیدن موی بز
بل وس= Bolvos =دمر بخواب
بل وت Bolvot دمر خوابید
بویر= Bevir =بگذر –صرف نظر کن
بگلنی= Begelni=چرخاندن
بویزی= Bevizi= پیدا کردن
بشتون=Beshtun= رفتم
بشو =Besho =رفت
بشه =Beshe =برو
بوره= Bure=بیا
باهو ==Baahu بازو
بارووشک= Baarvooshk= میوه ای که قبل از رسیدن روی درخت خشک شده
بووشکا= Bevooshka= خشک شده
بووشک =Bevooshk= خشک شود
بن =Bon= خشتک
بر =Bar= در اطاق یا ، بیرون
باردون(باره دون)= Baardun= ظرف استوانه ای بافته شده با بید برای نگهداری زنبور عسل
بوه =Buh =جغد
بهنگار =Behengaar =حرف بزن

بال= Baal =بیل
بون= Boon =بودم
بق= Bogh= لپ
بنه =Bona= بوته
بهل =Bohl= عقرب
بنجه =Banja=پنجه
بمجی= Bemoji =مکیدن
برم =Barm =ریشه گیاه یا درخت
بششته =Beshoshta= شسته شده
بهروشی= Behrushi= فروشی
بل =Bol= دمرو
بختون= Bokhtun= بهتان
بوسی= Bevosi =خوابیدن
بگلی= Begeli= چرخیدن
برمبه= =Bromba گریه
بغلنی= Begholni= جوشاندن

error: Content is protected !!