آموزش وردپرس

الف

معادل فارسی – تلفظ – گویش بیدهندی

آب        =       OU =         او
هلو          =  ALG   =      الگ
کاسه کوچک-آبخوری= OKHORA =    اوخوری – اوخوره
گردو-    =    OOZ -=          اوز
جوزقند –   =  OOZAGHEND- =   اوزاقند
نیمه-نصفه – طرف-  =   AALA-    =    آله
آرزو –       =      ALMUN-   =           آلمون
عقاب –     =   OLOH-    =           اله
پر هلو –          ALGALA-          الگاله
غربال -ALBA         L –           البال
درخت هلو –          ALGIN –       الگین
انبار –           OMBAR-            امبار
آلو –           OLU-          الو
گوجه سبز –           OLUCHA –      الوچه
چوبی برای ریختن گردو از درخت –      OOZRUVA       -اوزرووه
آفتاب –           OKHTOW –           اختو -افتو
آفتاب گیر –آفتاب رو –       OKTOWRI –      اختوری
آفتابه –      OKHTUWA -اختوه
زبان -OZUN   –   ازون
آمرود –   emru-   امرو
امروز-   iru-   ایرو
اره   -erra-   اره
می ماند   -amune-   امونه

آوار – خاک -OWWAR-   اووار
ابر –   EWR-   اور
اثر –   ABUR-    ابور
الک کردن خاک برای کشاورزی-   AVORDA –     آورده
ریختن آب از بلندی –       ASSORE-  اسره
می چرد-         ACHERE –        اچره
آینه-         OYNA –       اینه
خرده شیشه –     AAGHEYNA –      آقینه
کاسه –       AARA –        آره
ساس –       ENG-         انگ
صرف نظر کردن-   ENGAR-  انگار
آخور –   OKHOR –   اخور
آویخته –آویزان است –   OVITA –  اویته
زبانه قفل چوبی-    OZUNA-    ازونه
کندن مو- کز دادن –   OUR-    اور
آن مرد –(ناشناس) –   AKHE –   اخه
تغذیه دام-   OKHORDARI –   اخورداری
مسئول تغذیه دام –  OKHORDAR-   اخوردار
باید – بایستی –   APE-     اپه
دیواره چوبی الک و غربال-   AAGEM –   آگم
آغل گوسفند –  AAGHEL-   آغل
خمیازه –         OYNUVA –   اینووه
فک پایین گوسفند-  AALA ZENA-        آله زنه

آتش –          atesh –               اتش
آمدن-               eman-             امن
زمین نم دار              -ouzel –            اوزل
شتر-               oshtor           -اشتر
ابرو         -evri             -اوری
آبریز – مستراح-          ourij – –          اوریج
انگور-               engur –           انگور
پهلو – قلوه گاه-             OUGAH-               اوگاه
آبستن –             OVIRA-              اویره
ستاره –          OSSARA-              اساره
پاره شده (پارچه )-           AARSHLALNA-            آرشلالنا
به هم ریخته-      AARGLUT A –         آرگلوته
می چرخد-        AGELE –          اگله
اسیاب-           AAR-             آر
حرکت کند انسان یا حیوان –           ALUSHNIYE-           الوشنیه
تکان میخورد-        ALLOGE-            الفه

بزرگ شده-زود بزرگ شده-       ARGHOMASHNIYA-           آرقماشنیا
اسفند –          ESPEND-              اسبند(اسپند)
له شده – تکه تکه         -AASH O LASH-            آش و لاش
بردار-            ARGI –             آرگی
برداشتن-         ARGIRI-          آرگیری
سردرگم –         ALAKHUN O VALAKHUN         -آلاخون والاخون
رفتارش مثل آدم نیست –          ADEM NAVASHI –        آدم نوشی
اشتباهی –           AALESHI –         آلشی
روزگار –         AAZEGAR     -آزگار
اسان–             AASUN –            آسون
پاره شده –         AARDERNA-              آردرنا
پاره کردن (پارچه و لباس) –             AARDERNI-           آردرنی
آبروریزی –               AABERU RIJI-               آبروریجی
بالا پریدن –                AARVEZI-                 آروزی
امشب –              ISHEW-               ایشو
دیگر-           ABI –             ابی


می کارد              -AKARE-            اکاره

ایوان         -EYVOON      – ایوون
سفید –         ESBE-          اسبه
بزسیاه که دورصورتش خطی سفید دارد –       ESBE RASH-       اسبه رش
می آیم-         AYAN       -این
می خواهم-          AMPE-           امپه
میگذشت-            AVIYASHT-         اویشت
هیچ چیز-             ECHI-               اچی
میگویم           -AVJAN-              اوجن
-میگوید می گویی              – AVJE         – اوجه
میگوییم           -AVJIMEN            -اوجیمن
میگویید                – AVJIDE-            اوجیده
میگویند –          AVJENDE-             اوجنده
می آید-              AYE –          ایه
صدایی برای هشدار به بزغاله-   AYYA-           ایه
صدایی بریای جلب توجه بزغاله –             AYLE-              ایله
تکه چوب حدود ۳۰ سانتیمتر …- ESHKEL-          اشکل
الافی – بیهودگی –              ALLALI-             اللی
مذاکره – صحبت-              EKHTELAT-              اختلاط
پرسه میزند –   APELE H         اپلکه

به نوبت-      AZ DEM PASSA     -از دم پسا
آهسته               -AASSA-               آسه
بزند-                 AARPEKA-           آرپکا
زد –           AARESHPEKAT-             آرشپکات
ابیاری        – OOYARI       اویاری
وارسی –ملاحظه کردن-            ESSEFA –        اسفا
چلاندن لباس –        AARSHARNI –           آرشارنی
تحریک کردن کسی برعلیه شخص دیگر –         AANTRIK-            آنتریک
اینطوری-   اینطور            EZENI                -ازنی -ازن
برچیدن چیزی از روی زمین-       AARCHINI             -آرچینی
بافتن لباس            -AARCHINI –         آرچینی
پاره بودن طناب –        AARVESESTA –         آروسسته

می دمد-            ADOME –        ادمه
بلند شدن از زمین برای یک موجود زنده-       AARHESI-             آرهسی
بلند شدم-         AARSAU-         آرسایون
بلند شو –            AARE-           آره
روشن کن –                AARDOM –             آردم
آرد-            AART  –     آرت
برندار-                AARNEGIRA-               آرنگیرا
برداشتم-             AAREM GET-              آرمگت
کنده شد – بر آمد –          AARMA-              آرمه
بکن –             ARWOON –            آروون
نوعی پارچه –              ORMAK-                ارمک
آرام –            AAROOM-             آروم
تحریک کردن کسی –            AARVAZNI-             آروازنی
افسار-          AVSAR                 -اوسار
غار=                    OSHKAF=              اشکف
یکی=             IKKI =                ایکی
یک نفر –یک کدام= IKKI NOM=        اکی نوم
شعله آتش=              ALOW=           الو
زمان تحویل آب کشاورزی به جوق بعدی= OU BAS=          اوبس
عتیقه =             AANTIC=             آنتیک
می لیسید =           ASHLESHT =         اشلشت

تاب میداد=         ASHTOWNA =          اشتونا

سو سو می زند =           AGRUYNIYE=             اگرویینیه
پرتاب به بالا =           AARPARNI =           آرپرنی

بلند کردن یک طرف بار الاغ برای تعادل  =  AARDAR =        آردار
کندن چیزی =          ARVOONI          =       آروونی
آسیابان  =            AREWOON        =    آروون

میگذرد=            AVIRE=          اویره

برداشتی= AARED GET=      آردگت
برداشت =AARESH GET =آرشگت
برداشتیم= ARMIN GET =آرمینگت
برداشتید =AARDIN GET =آردینگت
برداشتند= AARSHIN GET= آرشینگت
روشن نکن =AARNEDOMA= آرندوما
انگشت نما =ENGUSHT NEMA =انگوشت نما
گلودرد =OKOLA=اکله
میخواهم =AMPE= امپه
میخواهی= ADPE =ادپه
میخواهد= ASHPE= اشپه
میخواهیم= AMINPE =امینپه
میخواهد= ADINPE= ادینپه

میخواهند =ASHINPE =اشینپه
فرار کن =AARMAL= آرمال
بریدن پارچه برای دوخت لباس =AARBRIN= آربرین
طبقه=       AASHKU =     آشکو

آری=      ERE =         اره

error: Content is protected !!