آموزش وردپرس

گرند

نزولات جوی برای مناطق کوهستانی مانند بیدهند که میزان آب جاری در هر سال بستگی مستقیم به میزان آن دارد ، عامل اصلی موفقیت در برداشت هرچه بیشتر محصولات کشاورزی است.از روزگاران قدیم آب جاری در رودخانه های منشعب از کوه کرکس ، منبع اصلی آب برای کشاورزان روستای بیدهند بوده است. به تدریج قناتهای متعددی به عنوان منابع کمکی حفر میشود .
بستگی مستقیم امور کشاورزی به بارندگی زمستان وبهار باعث میشد تا کشاورزان بیدهندی در زمان کاشت هر نوع بذر ، نیم نگاهی هم به اسمان داشته باشند . میتوان تصور کرد که با دیدن ابر متراکم در آسمان برق شادی در چشمانشان موج میزد.
هرچه برفهای انبار شده در کوهپایه ها و ارتفاعات کرکس بیشتر بود ،کشاورزان به برداشت محصول بیشتر امیدوارتر و به سهولت کار آبیاری مزارع دلخوشتر بودند. اما نقش باران بهاری در به دست آوردن محصول بیشتر را مهمتر ارزیابی می کردند. زیرا باران بهاری عامل رشد محصولات مختلف و باروری هرچه بیشتر مزارع و درختان و نیز افزایش علوفه برای پرورش دامها بود. ارزش و نقش باران بهاری آنقدر مهم بود که آنها تغییرات آب و هوایی و زمانهای بارندگی را به خاطر می سپردند و پس از سالها تجربه روزهای خاصی از بهار را به عنوان روزهایی که احتمال بارندگی از روزهای دیگر بیشتر بود نشانه گذاری کرده بودند. آنها معتقد بودند که در این روزها احتمال بارندگی بیشتر از روزهای دیگر است. به این روزها گرند GEREND میگفتند. روزهای گرند در هرسال عبارت بود از: روزهای ششم – سیزدهم – هجدهم – بیسست و ششم – سی و ششم – چهلم-شصتم و هفتادم فصل بهار

error: Content is protected !!