آموزش وردپرس

شهدا

سلام بر آنهایی که از نفس افتادند، تا ما از نفس نیفتیم،
قامت راست کردند، تا ما قامت خم نکنیم،
به خاک افتادند، تا ما به خاک نیفتیم،
سلام بر آن هایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند.
سلام برشهدا!

سلام بر همه شهیدان بیدهندی از جمله :
حسن شمس
امیرحسین نبی
عباس نبی ئیان
فرهاد بها بزرگی

علی اختیارزاده

محمد   باقریان
مهدی باقری
ابوالقاسم محمدی
سلیمان طالبی
علیمحمد طالبی
حسن ملک محمدی

با عرض شرمندگی اطلاعاتمان از شهدای بیدهندی اندک است . لطفا کمک کنید .

شهید شمس

 

شهید بهابزرگی

شهید اختیاری2

%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c2

شهدا

در حال تکمیل…

error: Content is protected !!