آموزش وردپرس
خانه / بازسازی روستا / دیوارهایی که فرو ریخته باقی مانده اند

دیوارهایی که فرو ریخته باقی مانده اند

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد ؟ شهریاران را چه شد ؟ – حافظ

عکس زیر بخشی از حکایت زندگی و کار مردم بیدهند در زمانهای گذشته و وضعیت امروز ما را بیان میکند. این عکس تکه ای از راه بر امبار ( bar ombaar) دشت ماره به طرف گلبند ( gel bend) و سپس گوشلی ( gush li ) و در نهایت تا زاغه های ماره را نشان میدهد . برای توضیح بهتر ابتدا وضع قدیم این مسیر شرح داده میشود :

۱-راه نشان داده شده در عکس از اصلی ترین راه تردد در دشت ماره بوده است. کشاورزانی که زمینهای آنها در قسمت پایین تر ( به طرف شمال ) واقع بود و نیز افرادی که در قسمت بزرگی از بخش جنوبی دشت ماره کار داشتند ، از این مسیر عبور میکردند.
۲-همه کسانی که برای انجام امور دامداری در زاغه های ماره و آغلهای بهاری ، حضور می یافتند از این مسیر عبور میکردند .
۳- این راه مسیر عبور همه افرادی بوده است که برای انباشت غلات برداشت شده از دشت در خرمنگاههای ماره تردد میکردند .
۴- دیوار بلند نشان داده شده در عکس که قسمتهای جلوتر آن فروریخته است ، دیوار زمین کشاورزی سمت چپ راه میباشد.
۵- دیوار کوتاهتر که در پای دیوار بزرگتر چیده شده ، مسیر عبور آب به طرف منطقه میانی و غربی ماره را نشان میدهد . شایان ذکر است که در برخی سالها به دلیل کمبود آب برای کشاورزی در ماره ، و یا در سالهایی که اب دشت ماره برای آبیاری کشت صحرایی استفاده میشد ، مردم از آب منطقه ده هم استفاده میکردند و بیش از۳کیلومتر جوی آب در دو مسیر مختلف به همین منظور احداث شده است.
۶-زمینهای مزروعی کنار راه آباد و حاصلخیز بوده و تقریبا هیچ درختی ( به جز تعدای درخت کم ارتفاع هلو ) در دشت وجود نداشته است .
اما وضع امروز این راه :
۱- در ۶ ماهه دوم سال حتی هفته ای یک نفر هم از این مسیر نمیگذرد.
۲ – در ۶ ماهه اول سال هم تعداد افراد عبوری از این میسر در هر روز اندک ( حداکثر ۵ نفر است ).
۳-دیوار بلند زمین سمت چپ راه ، سالهاست تخریب شده و کسی تعمیر نکرده است.
۴-جوی آب دهها سال است که برای جرعه ای آب انتظار میکشد.
۵-دیواری که برای تراز کردن مسیر آب ساخته شده تخریب شده و درختچه های زرشک وحشی روییده است.
۶-زمینهای حاشیه راه محل رویش انواع درختچه های مزاحم و علفهای هرز شده است.
۷- قریب به بیست سال قبل ، کاشت محصول در دشت ماره متوقف و مردم به پرورش درخت در زمینها روی آوردند . اما درختان پژمرده و خشک دشت نشان از رها شدن آنها دارد .
چه باید گفت ؟ …………………

error: Content is protected !!