آموزش وردپرس
خانه / گویش بیدهندی / اصطلاحات – مثل ها / برخی دعا ها و ناسزاها در گویش بیدهندی

برخی دعا ها و ناسزاها در گویش بیدهندی

۱- دعاها
خاشت بو =خوشت باشه
صد و ویست سالت ببو= عمرت زیاد – صد و بیست ساله بشی
چرای دل بوآ و مونت بی= چراغ دل پدر و مادرت باشی
الهی دست د خاک که طلا بر یه= الهی دست به خاک کنی برات تبدیل به طلا بشه
مو اسپه کاسه زانوده بر یه= موی سفید از زانوهات درآد- عمرت دراز باد
خدا پر داریت بکه=خدا هوات را داشته باشه
شازده سلیمون نگهدارت بو =شازده سلیمون مواظبت باشه
قربون رو جیگرت بشوم=قربون جگرت بشم
بلاد بگیرم=بلات به جون من
بلا گردونت گلن=بلا گردونت بشم
درد و بلاد د رو جونم نیه = دردت به جونم بنشینه
سوزبخت ببی= خوشبخت بشی
الهی قربونیت گلن=الهی فدات بشم
الهی هر چید اپه خدا هویدی به غیر از مریضی =الهی هر چیز از خدا خواستی بهت بده
خدا نقده مال بید برسنی که جمعت نشی که= خدا آنقدر اموال بهت بده که نتونی جمع کنی
پیر ببی ایشالله=الهی پیر بشی – به پیری برسی
داغ نوین الهی=داغ بچه نبینی الهی
وچت چرای دلت بو =بچه ات چراغ دلت باشه
خدا سایه بخت سرت د و هل =خدا سایه همسر برات نگه داره
خدا سایه بوا و مونه سرت د وهل=خدا سایه پدر و مادر برات نگهداره
خیر از عمرت بوین=خیر از عمرت ببینی
خیر از جوونیت بوین=خیر از جوونیت ببینی
خدا جوونات گوش دا=خدا جوونهات را نگهداره
قربونت بشون= قربونت بشم
خدا سلامتیت هوی دی=خدا به تو سلامتی بده
باریکلا = آفرین
دستت درد نکه=دستت درد نکنه
خیر بوین =خیر ببینی
خدا بواد بیامرز =خدا پدرت را بیامرزه
خدا گوشد دا =خدا نگهدارت باشه
خدا عوضت هویدی=خدا عوضت بده
قدت بشون = قربون قدت بشم
گیست بشون = قربون گیست بشم
گیس گلت بشون =قربون گیس گلت بشم
خدا عاقبتت به خیر که =خدا عاقبتت را به خیر کنه

۲- ناسزاها
تیکه تیکه ببی الهی =الهی تکه تکه بشی
گولی سه مثقالی ده پی مولد یه=گلوله سه مثقالی به گردنت بخوره
او کوله خونی ده رو ناد نیه = گلوت غده در بیاره – خطاب به افراد بد دهن
او به ور نون به وز توجی پیش ده به وز =آب و نان بدوند و تو هم دنبالشون بدوی و نرسی
جگرت ورت د بالا یه =جگرت از حلقت در بیاد
الیاووس بگی =مرض سرمازدگی بگیری
الهی خیز وخوشی به خود نوین =الهی خیر و خوشی به خودت نبینی
دسات بووشک =دستات خشک بشه
شاقولوس بگی =…..
دردی بگی که با بال بتراشنده = دردی بگیری که روی زمین له بشی
لاشه ات بگند = تنه ات بگنده
خبرت باهارنده = خبر مرگت را بیارند
مردشو بد شور =مرده شور تنت را بشور
مار دهست بند =مار به دستت بزنه
صحبش بمی=صاحبش بمیره
یتیم ببی =یتیم بشی
زکد یابشی= فکت قفل بشه
رود رود بکرنده پی نعشد به وزنده =ناله کنان دنبال نعشت بدوند
کوله چیش(کلاش) د جر چالجه کیه= بمیری و لباست را از غسالخونه بندازند بیرون
داغش ده دل بوا ومونه ش نیه =داغ مرگش به دل مادر و پدرش بمونه
الهی به حیوون داری به کیه =الهی دیگه نتونه دامداری کنه
دندش نرم ببو= دنده اش نرم بشه
خدا ریشه و روپه اش بویج=خدا نسلش را براندازه
بر کیه اش به مرگ هابندیه= خانه اش بسته بشه – همه هلاک بشند
خاک هف حموم به سرش ریجنده= خاک هفت حمام به سرش (تحقیر)
کرم گل کله بالاشی=کرم بشی و از دیوار بالا بری – تنت کرم بگذاره

این مجموعه توسط آقایان محمد اسماعیلی و آرش نژاد در گروه تلگرامی شونشینی قرار گرفته بود و با اجازه آقایان به این سایت منتقل کردم برای استفده عموم بیدهندی های عزیز

error: Content is protected !!