آموزش وردپرس

و – ه – ی

معادل فارسی = تلفظ =گویش بیدهندی
گرگ =Varg= ورگ
سوراخی که زیر دیوار (کف زمین) ایجاد میکنند برای عبور آب =Vaarjen= وارجن
=مسیر آب – ابگردان Vaar= وار
گردی بافته شده با بید =Vija= ویجه
تغییر جهت آب – بستن مسیر آب= Vebendi= وبندی
بررسی کن =Versa= ورس
بادام =Vaum =وایوم
بره =Verra= وره
بره نر =Verra ghuch =وره قوچ
بس است= Vassa= وسه
گرسنه =Vashsha= وشه
=بس نیست Vas naha= وس نهه
خیت کردن =Vekovni =وکونی
خیتش کردم =Vem kovnaa= وم کونا
بایست –صبر کن =Vehesht= وهشت
نایست –برو =Ve neheshtaa =ونهشتا
بزغاله =Vehi= وهی
گوساله ۲ ساله =Veshter= وشتر
صدا زدن =Vaaj =واج
وارونه- لباس وارونه پوشیدن =Vaajkhun= واجخون
باران =Vaarun= وارون
برگ =Valg =ولگ
رها شده – افتاده =Vale= وله
=طرف نزد Var =ور
بی – بدون =Vi =وی
اشیانه =Vashuna =واشونه

برف =Vafr= وفر
سمت – سو =Var= ور
بارندگی= Veshen== وشن
خنک کردن= Vechaayni =وچاینی
باز چیدن(خراب کردن) دیوار یا هر چیزی که منظم روی هم چیده شده =Vechini= وچینی
بازچین =Vechen= وچن
بگذار –گذاشتن جسمی روی زمین – میز … =Vehal= وهل
نگذار -= Ve nehalaa= ونهلا
بگذارم= Ve halan= وهلن
باد= Vaay= وای
باد دماغ= Vaay demagh= وای دماغ
گرسنگی =Veshij= وشیج
از گرسنگی مرده – خسیس =Veshij bemarda= وشیج بمرده
وادار کردن =Vedaarni= ودارنی
=دسته گندم و جو به اندازه ای که یک نفربتواند در زیر بغل نگهدارد Vovi =ووی
کندن= Vevoon=ووون
=vevooni ووونی=
=Vedom= ودم
دیواره خاکی بین کرت و جوی آب =Vaar juva =وارجوه
وصله – تکه پارچه ای که به محل پارگی لباس میدوختند= Vaasla= واصله
وامانده – غذای پس مانده =Vemonda =ومونده
بیوه =Viyassaar= ویسار
به نوبت =Vesi =وسی
به نوبت انجام بده =Vesi begi= وسی بگی
آدم عربده کش =Vagh vaghu= وغوغو
=سوراخ یا درز برای نفوذ هوا Vaay vez= وای وز
شاخه های نازک درخت =Vaajga= واجگه
وا نمی افتد =Venekiye= ونکیه
یاد – به یاد داشتن =Vir= ویر
وا افتادن =Vekiye وکیه=
حافظه =Vir o vaar= ویر و وار
درخت بید =vidin =ویدین
بچه= Vacha= وچه
گرسنه ام-گرسنه ای-گرسنه است =Vashama-vashad-vashasha= وشمه-وشده -وششه
نشان دادن – ظاهر ساختن =Vemoyni= وموینی
دیشب =Hechev =هچو (هزه شو)
گونی بافته شده با موی بز به ظرفیت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلو = Hoor =هور
البته – حتما= Helaabo =هلابو
دیروزه= Hezze =هزه
همه جا =Hamaa ya =همایا
هندوانه =Hendouna =هندونه
کسی که نظر دیگران را نمی پذیرد= Hamaashpaa=هماشپا
برنامه ریزی =Hendaat =هندات
صدایی که برای پراندن کلاغ ادا میشود= Hoghelaa= هغلا
برنامه ریز =Hendaat kon= هندات کن
حالا چه (کنم) – حالا چی= hachche= هچه
برنامه ریزی کرده ام =Hedatem beka =هنداتم بکرده
هست= Ha= هه
برنامه ریزی کن =Hendaat beka= هندات بکه
الان – از الان =Haten-hatenja= هتن- هتنجه
هموار – زمین صاف =Hommaar= همار
گروه دامدار که شیر دامشان را با هم جمع میکنند = Hendu= هندو
همگی – همه باهم =Hamaay nomi=هماینومی
هستی= Hi =هی
کیسه ساخته شده با پوست گوسفند =Hemune= همونه
هستم= Hun =هون
هردا =Hiyaa= هیا

هسته =Helusha هلوشه=
=فرداروز- روزهای آیندهHiyaa roo =هیارو
شکمو =Hur tel= هورتل
=تاریک و روشن هوا Hengur =هنگور

همسایه =Homsa =همسا
هوا روشن شده – اول صبح =Hengur haaba= هنگور هابه
ببند (در را ببند) بستن بدون قفل کردن= Haa ka= هاکه
هوا روشن بشود = Hengur haaboo= هنگور هابو
بستن – قفل کردن در =Haa bendi= هابندی
سوراخ – سوراخی =Hol – hole= هل – هله

در را بستم =Ham bast =هام بست
به حالت نشسته= Haa chashtebuni= هاچشتبونی
خوابگاه –محل خوابیدن چوپان Hot gaah= (هت گاه(خفت گاه
نشستن =haa chini= هاچینی
به حالت خوابیده =Hotte buni =هته بونی
نشستم= Haa chashtun= هاچشتون
خوابیده بودم =Hotte bun= هته بون
نشستی= Haa chashti =هاچشتی
نشست =Haa chasht =هاچشت


محل قراردادن و خرد کردن خرم Yunga یونگا

بدون مسئولیت میگردد= Yalem yalem ajuve =یلم یلم اجوه
یخ زده =Yakh bi khosta= یخ بیخسته
ناگهان – یک دفعه=Yahov= یهو
جا – مکان =Yaa= یا
پستو= Yort =یرت
یک لا قوا-از نظر مالی ضعیف= Yaylaa ghevaa =ییلاقوا
جو =Ya= یه
جو بهاره-جو برای بذر و خوراک دام =Ya tom= یه تم
جو پاییزه – برای نان و آش= Ya torsh =یه ترش
یک دست – هماهنگ= Ya das= یه دس
همدیگر(دس دین یا دیده :دستتان را به بدهید) =Yaa= یا
=بی حساب Yelkhi =یلخی
جاری= Yaad =یاد
چروک شده =Ya chelouzgaa= یا چلوزگا
هاونگ سنگی =Yuna= یونه
هاونگ سنگی کوچک= Yuna le= یونه له
جا – جایگاه =Yaa gaa =یاگا
خراب =yaar =یار
خراب و خروب =Yaar o yur= یار و یور
جوشن-ابزاری برای باد دادن خرمن خردشده و جدا کردن کاه و کندم= Yayshen= ییشن
یک لایه =Yaylaa =ییلا
از جا بکن – بلند کن =Yaa begi = یا بگی
از جا کندم =Yam beget= یام بگت

error: Content is protected !!